PRIVACYVERKLARING KIRSTEN NELIS BURN OUT COACH

Kirsten Nelis Burn Out Coach hecht waarde aan jouw privacy. Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

Kirsten Nelis Burn Out Coach, gevestigd aan Hugo de Grootkade 50-2, 1052 LV AMSTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Kirsten Nelis Burn Out Coach, Hugo de Grootkade 50-2, 1052 LV AMSTERDAM   06-14380096 | kirsten@kirstennelis.nl | www.kirstennelis.nl |  www.burnout-test.nl   | www.innerleadershipacademy.nl

Kirsten Nelis is de Functionaris Gegevensbescherming van Kirsten Nelis Burn Out Coach. Zij is te bereiken via contact@kirstennelis.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Kirsten Nelis Burn Out Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien verstrekt):

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (indien je gebruik maakt van de online diensten en/of producten van Kirsten Nelis Burn Out Coach)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van de websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@kirstennelis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN Kirsten Nelis Burn Out Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van contactverzoeken. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van tips, online diensten en informatie.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Kirsten Nelis Burn Out Coach analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Kirsten Nelis Burn Out Coach volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Kirsten Nelis Burn Out Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Kirsten Nelis Burn Out Coach maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kirsten Nelis Burn Out Coach) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Kirsten Nelis Burn Out Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

VAN BELANGSTELLENDEN

Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer 1 jaar voor contact onderhoud en aanvullende diensten – na laatste contactmoment of tot moment van uitschrijving binnen 1 jaar
IP-adres, browser, apparaat type Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online diensten en informatie.

VAN ONLINE EN OFFLINE KLANTEN

Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en adresgegevens 7 jaar voor belastingplicht en aansprakelijkheid
rekeningnummer 7 jaar voor belastingplicht (bij overboeking via bank)
IP-adres, browser, apparaat type Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online diensten en informatie.
Bedrijfsnaam en KvK-nummer 7 jaar voor belastingplicht (indien op factuur vermeld)

Persoonsgegevens die worden vastgelegd in een contract worden net als de facturen 7 jaar bewaard, vanwege op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en privacyverklaring waarvoor akkoord moet kunnen worden aangetoond.

Overige contactgegevens en documenten met persoonsgegevens worden indien je geen klant bent geworden na een jaar vernietigd. Indien je wel klant bent geworden worden deze aanvullende gegevens tot een jaar na beëindiging van je traject bij ons vernietigd.   

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Kirsten Nelis Burn Out Coach verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kirsten Nelis Burn Out Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In uitzonderlijke gevallen en indien je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend, plaatsen we je naam bij een testimonial over onze diensten/producten op de website. Het testimonial met naam dat door jouw of met jouw goedkeuring tot stand is gekomen, heeft als doel om belangstellenden op betrouwbare wijze te informeren over de gebruikerservaringen met de aangeboden dienst of het aangeboden product. Kirsten Nelis Burn Out Coach vraagt altijd vooraf jouw toestemming voor het plaatsen van deze informatie.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Kirsten Nelis Burn Out Coach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kirsten Nelis Burn Out Coach gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw bezoek aan onze website informeren we je over het actuele gebruik van deze cookies en vragen we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, zoals bijvoorbeeld in ActiveCampaign. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@kirstennelis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kirsten Nelis Burn Out Coach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Kirsten Nelis Burn Out Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Kirsten Nelis Burn Out Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via contact@kirstennelis.nl

 

WIJZIGINGEN PRIVACY & COOKIEBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Kirsten Nelis Burn Out Coach,  14 mei 2018